Europejskie fundusze w SP15

W roku szkolnym 2018/19 w Szkole Podstawowej nr 15 realizowane były 3 projekty finansowane z funduszy europejskich.

Pierwszy projekt, Erasmus+, który zakończył się w czerwcu, to „Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i dramy”. Był on realizowany przez dwa lata we współpracy ze szkołami z Austrii, Danii i Hiszpanii. Konińscy uczniowie mieli okazję gościć uczniów ze szkół partnerskich w swoich domach w październiku 2018 r. W sposób kreatywny zaprezentowali walory naszego miasta, uczestniczyli w grze miejskiej na konińskiej starówce oraz nagrali międzynarodowy lipdub. W lutym tego roku uczniowie piętnastki byli z rewizytą w Austrii, w marcu w Danii. Projekt rozpoczął się w poprzednim roku szkolnym wizytą uczniów w Hiszpanii, a budżet przekazany szkole przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji to 25 685 euro. To przedsięwzięcie przyczyniło się do powstania ciekawych etiud filmowych i teatralnych, teledysków i scenariuszy zajęć, a przede wszystkim do zawarcia nowych znajomości, relacji zarówno pomiędzy uczniami jak i nauczycielami europejskich szkół. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w tym projekcie Erasmus+, korzystali również z warsztatów językowych, które były realizowane w ramach uczestnictwa szkoły w kolejnym projekcie unijnym „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Projekt ten był realizowany również przez dwa lata i umożliwiał uczniom udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe (zajęcia koła chemicznego, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia geograficzne w terenie, projekt edukacyjny z biologii oraz warsztaty z języka angielskiego), zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, terapię pedagogiczną, zajęcia psychoedukacyjne) oraz indywidualne doradztwo zawodowe. Poza tym uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z zakresu fizyki oraz w spotkaniach zawodoznawczych z przedstawicielami zawodów deficytowych np. ratownikami medycznymi, pielęgniarkami, nauczycielem przedmiotów zawodowych, lektorem, cukiernikiem, logistykiem, księgowym. Szkoła zakupiła wyposażenie pracowni chemicznej oraz zestawy gier i materiałów dydaktycznych, a nauczyciele wzięli udział w ciekawych szkoleniach. Ten projekt był koordynowany przez Powiat Koniński, a finansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 199 064,27 złotych.

Kolejny projekt, dotyczy doskonalenia nauczycieli i nosi nazwę „Bądźmy w kontakcie”. Jest on finansowany, w kwocie 54 404 euro, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu ERASMUS+. Uczestnicy projektu biorą udział w kursach językowych na Malcie i w Londynie oraz w kursach metodycznych w Anglii (FCE- preparation exam i Professional English and methodology of Clil) i Portugalii (Free web aplication in education). Od marca do chwili obecnej trwają intensywne wyjazdy szkoleniowe. Nauczyciele, oprócz niewątpliwych walorów edukacyjnych wyjazdów, poznają kulturę krajów w których przebywają,  nawiązują nowe kontakty z pedagogami z całego świata i promują Konin na arenie międzynarodowej. Do tej pory z wyjazdów w ramach tego projektu skorzystało 16 nauczycieli. Projekt, to nie tylko wyjazdy, ale również spotkania i dzielenie się wrażeniami i pomysłami na ciekawe lekcje i wspólne przedsięwzięcia oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym. Relacje z wyjazdów uczestnicy zamieszczają na fanpagu - Projekt POWER SE Mobilność kadry edukacyjnej SP15 w Koninie. Obecnie w Londynie przebywa 3 nauczycieli, którzy doskonalą znajomość języka angielskiego i metodykę jego nauczania.

Wszystkie te projekty przenikają się ze sobą i pozytywnie oddziałują na całą społeczność szkolną, motywują nauczycieli do działania i wprowadzania poznanych metod na grunt szkolny. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych przyczynił się do podniesienia wyników nauczania, a zagraniczne wyjazdy umożliwiły uczniom poznawanie nowych kultur i zwyczajów co niewątpliwie pozytywnie wpłynęło na rozwój ich kompetencji.

W czerwcu tego roku SP15 zdobyła kolejne fundusze, 52 868 euro, na projekt „Poczuj siłę do działania” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Projekt dotyczy przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i będzie realizowany przez kolejne 19 miesięcy. W wyjazdach szkoleniowych, oprócz nauczycieli wezmą udział również pracownicy administracji.

Wróć